Založ si blog

Nie som proti bohatstvu som proti chudobe

Tento citát z tlačovej konferencie pána Jozefa Ďuricu , predsedu Strany Demokratickej Ľavice som použil ako moju interpretácie filozofie politiky novej ľavicovej strany . Strany, ktorá sa mieni uchádzať o priazeň voličov širokého sociálneho a politického spektra.

Našim bohatstvom je naša slovenská krajina a náš ľud . Ľud čo tu žije na svojej zemi po stáročia. Ľud čo vedel a vie žiť skromne na svojich tradíciách a svojich hodnotách .V tejto krajine žije národ čo si sám a svojimi silami vybojoval svoju svojbytnosť a vedel sa vymaniť spod jarma zotročovateľov .A to či už v rokoch meruôsmych v devätnástom storočí alebo len spred dvoch desaťročí .Ideály novodobej svojbytnosti národa v podobe slobody a nezávislosti z rokov deväťdesiatych sformované do vlastného štátu sa veľmi rýchlo rozplynuli .Sloboda mala dať lepší život pre každého jednotlivca .Protagonisti Novembra ´89 sklamali lebo sa nechali vtiahnuť do osídiel moci kapitálu .Predstavitelia moci po roku ´89  vytvorili neopodstatnene , bez zásluh , skupinu extrémne bohatých a nezavinene , skupinu ľudí extrémne chudobných a ľudí žijúcich na okraji chudoby .Jeden milión Slovákov trpí chudobou .Sú medzi nimi rodiny s maloletými deťmi, dlhodobo nezamestnaní aj seniori .Chudoba je nesloboda.

 

Dnešná doba nám káže riešiť nové problémy . Predovšetkým to aby mal národ z čoho prežiť .Aby to bohatstvo, ktoré vytvorila generácia dnešných seniorov bolo dobre spravované a umne zhodnocované .A bolo v správnych rukách  .Aby štát a spoločnosť spravovali aj tí ktorým sú hodnoty a dielo minulých generácií vzácne a ktorí národ a krajinu považujú za svoj a svoju.

 

SVET A ŽIVOT VIDÍM AJ INAK

Súčasný industriálny systém výroby a spoločnosti má svoje limity .Limity prežitia ľudskej civilizácie na planéte Zem . Industriálna výroba neobmedzene drancuje posledné zbytky prírodných zdrojov a zahlcuje odpadkami životné prostredie. Exhaláty priemyselnej výroby usmrcujú všetky prejavy života na zemi , vrátane ľudskej populácie .Budúcnosť Zeme a ľudskej civilizácie je v zelenej ekonomike . Podporujem programy zelenej ekonomiky . Zelená ekonomika dá prácu nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva a nezamestnaným .A pre všetkých zlepšenie zdravotného stavu .Som proti konzumnej kultúre .Kultúre duchovnej vyprázdnenosti .Konzumný spôsob života propaguje neproduktívne súťaženie o spoločenské postavenie a majetkový prospech . Má zničujúce psychologické a spoločenské následky.

 

VŠETKO JE V ĽUĎOCH

Takto mi odpovedal na otázku politického systému Západu  ,na ktorú som sa pýtal ako študent práva na začiatku osemdesiatych rokov profesora medzinárodného práva ktorý už vtedy dvadsať rokov pôsobil v USA v misii OSN .Moja ďalšia otázka znela : „Aký je recept na dosiahnutie kvality života ľudí na Západe.“ VEĽA PRACOVAŤ A STARAŤ SA O BLAHO VŠETKÝCH „, znela odpoveď .Všetko je v ľuďoch – politikoch ,čo prevzali a prevezmú po voľbách politickú reprezentáciu určitej skupiny obyvateľstva .Ale až ich skutočná politická vôľa je rozhodujúca pri spravovaní krajiny .V Ľuďoch – voličoch ,čo hlasmi odovzdávajú svoju vôľu ,záujmy ale aj nádej politickým reprezentantom.V Ľuďoch.-. práce , čo svojimi rukami a umom vytvárajú hodnoty pre nás všetkých .V Ľuďoch – kapitálu ,ktorí po roku ´89 prevzali národné hospodárstvo tejto krajiny. Je to o ľuďoch kapitálu a ich užitočnej a čistej práci pri zhodnocovaní kapitálu .Kapitálom a hodnotou je každý človek.

 

Naša realita po dvadsiatich rokoch ,po roku ´89 , je málo práce a veľké bohatstvo majetku u vyvolených .

VŠETKO JE V NÁS OBČANOCH Slovenskej republiky aby sme v marcových voľbách 2012 zvolili politických reprezentantov ktorí budú riešiť problémy dneška a nie problémy seba a svojich politických strán .Nie som naivný a viem , že výsledky volieb sú vo svojej podstate založené v sile kapitálu politických strán .Bez rozdielu či doposiaľ reprezentujú politické spektrum v pravo alebo v ľavo .Napriek tomu pôjdem voliť preto aby som prispel k riešeniu problémov dneška .Predovšetkým k riešeniu sociálnej , spoločenskej a ekonomickej nerovnosti .Som za sociálnu spravodlivosť , nie som za sociálnu rovnosť. Ako mladý a v strednom veku som prežil aj so svojou rodinou , so všetkými dôsledkami , jarmo ideologickej totality .Preto nechcem a ani nemám záujem o návrat späť pred rok 1989 . Uvádzam to pre vyššie uvedené ale predovšetkým pre niektorých aby som ich ušetril z obviňovania mojej osoby z ľavicového populizmu .Som odborníkom na oblasť sociálnej politiky .Takmer celý produktívny vek som pracoval v sociálnej sfére .Za  posledných 16 rokov ,do konca roku 2010 , ako riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne .Sociálnu spravodlivosť vnímam ako legitímny produkt ľudskej spoločnosti. Zmyslom tohto poňatia spravodlivosti je vytvorenie rovných spoločenských podmienok pre všetkých jednotlivcov pri uspokojení ich základných ľudských potrieb .Považujem za prirodzené ,aby mali všetci ľudia uspokojené svoje základné ľudské potreby a teda mohli viesť dôstojný život . Nedôstojné životné podmienky ,chudobu a hlad , považujem za ponižujúce a obrovskú nespravodlivosť .Myslime na to všetci pri pohľade na utrpenie chudobných a hladujúcich .Hlavne vtedy ak na ich zmiernenie či elimináciu má spoločnosť dostatočné prostriedky .Na konferencii Slovenského štatistického úradu , za účasti pani premiérky Radičovej bola zverejnená informácia, že Slovensko v roku 2010 konečne už dosiahlo hrubý domáci produkt na úrovni roku 1989. Súčasná vláda naďalej proklamuje nedostatok verejných financií na krytie základných potrieb zdravotníctva ,školstva a sociálnych vecí.

Samozrejme , na uspokojenie potrieb spoločnosti je potrebná výkonná  ekonomika .Výkonná ekonomika nie je možná, keď zamestnanci pracujú na hranici chudoby ,keď nemajú žiadne sociálne istoty , keď pracujú v podmienkach pod ľudskú dôstojnosť.

 

Ísť voliť je demokratické politické právo .Politické právo vyjadriť svoje záujmy. Vyjadriť záujem na spravodlivom prerozdelení národného bohatstva .Podľa zverejneného programu Strana demokratickej ľavice garantuje pri účasti vo vláde sociálne spravodlivú spoločnosť. Osobitne negatívne vnímam sociálnu a spoločenskú nerovnosť v priznaných dôchodkoch pre seniorov. A to už či starobných alebo invalidných a z nich odvodených vdovských alebo vdoveckých dôchodkoch.  Vidím nerovnosť v podiele v akom súčasní seniori vytvorili v produktívnom veku majetkové a spoločenské hodnoty a v tom ako ich výška dôchodku sa podieľa na súčasnom hrubom domácom produkte .Pre porovnanie . Na Slovensku 6 – imi percentami a v susednom Rakúsku 14 -.imi percentami .A tak na Slovensku je priemerný starobný dôchodok 360 Eur a v Rakúsku minimálny mesačný dôchodok predstavuje 749 Eur pre jednotlivca alebo 1120 Eur pre manželský pár .Vyrovnať spoločenskú ale tým aj sociálnu nerovnosť vkladu seniorov pre spoločnosť a v porovnaní s tým čo dostávajú od spoločnosti v podobe priznávaných dôchodkov v systéme Sociálnej poisťovne, nie je možné. Osobitnou témou ktorú tu nerozvádzam je nevyváženosť odvodu poistného do kapitálového sporenia v Dôchodkových správcovských spoločnostiach v neprospech priebežného dôchodkového zabezpečenia ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Nie je možné odvodmi poistného z nízkych platov vytvoriť vyššie dôchodky. Viem z vlastnej skúsenosti , že takmer 70 % zamestnancov na Slovensku má príjem nižší ako je priemerná mesačná mzda .  A 30 % zamestnancov má mesačnú mzdu na úrovni minimálnej mzdy .Tento stav je dlhodobý. Po roku 1989 výšku dôchodkov pre dôstojný život seniorov neriešila žiadna vládna koalícia. Dosluhujúca vláda a jej politická reprezentácia v parlamente stihla ešte schváliť novelu zákona o sociálnych službách .Novelu ktorú nemožno nazvať inak ako sociálny hyenizmus .Novela určuje výšku platby v zariadení pre seniorov v sume 850 Eur mesačne .Zvýšené platby nie sú seniori schopní uhradiť zo svojich  „priemerných“ 360 eurových starobných dôchodkov .A tak im zákon siahne na majetky vytvorené v produktívnom veku . Do desiatich rokov sa z obyvateľov domov dôchodcov stanú bezdomovci . Ľudia úplne nemajetní .Je to zúfalá predstava vedieť , že po desiatich rokoch keď Vám predajú byt či dom na úhradu poplatkov sociálnych služieb Vás v sedemdesiatke , či osemdesiatke vyhodia na ulicu .Pravicová politická reprezentácia takto priamo zákonom vytvára sociálnu nespravodlivosť a nerovnosť .Nespravodlivosť a nespokojnosť pre generáciu seniorov a nerovnosť pre ich deti a vnukov .Nerovnosť oproti deťom vlastníkov miliónových víl .  Politická pravica odníma deťom seniorov strechu nad hlavou a deti – dedičia rodičov miliónových víl  nezaplatia do štátu ani euro za daň z dedičstva.

 

Uznávam platnú Ústavu Slovenskej republiky a v nej definovanie národného hospodárstva ako hospodárstva sociálneho a trhového .Som za legitímne riešenie ťažkej sociálnej situácie až chudoby prevažnej väčšiny seniorov .Navrhujem formou samostatného zákona vytvoriť FOND SENIOROV .Fond , ktorý by mimo sociálneho poistenia , pre seniorov zabezpečoval slušný životný štandard a dôstojnú starobu .O tri percentá zvýšený štátny rozpočet a odvedený do FONDU SENIOROV postačuje na zvýšené platby seniorov v domovoch dôchodcov a na trinásty dôchodok ročne pre všetkých seniorov.

Strana SMER – Sociálna demokracia opodstatnene vyzýva ku vláde ktorá zabezpečí stabilitu spoločnosti v čase nastávajúcej hospodárskej recesie. K stabilite spoločnosti je nevyhnutná sociálna stabilita .Stabilita spoločnosti trpí , ak spoločnosť evidentne toleruje sociálne nerovnosti. Chudoba a polarizácia spoločnosti rozhodne neprospieva ani spoločenskému poriadku a vytvára živnú pôdu pre kriminalitu a zločin.

 

Mám za to , že Strana demokratickej ľavice vo zverejnenom programe zakotvenom v Ústave Slovenskej republiky a  vyjadrenou politickou vôľou orientovanou na sociálnu spravodlivosť , spoločenský a sociálny konsenzus a ľudské práva rozhodne vytvorí v akejkoľvek vládnej koalícii prvok stability spoločnosti.

 

BOHATSTVO JE SPOKOJNOSŤ ĽUDÍ so svojim životom

 

Demokracia a budúcnosť Slovenska

04.03.2012

Demokracia je slovom ale aj realitou života.Demokracia pochádza z gréckeho slova demos - ľud a kratos - sila,vláda.Znamená vládu ľudu.Demokracia predstavuje mieru účasti ľudu na štátnej moci viac »

Liberál dostane odmenu za socialistické výsledky práce

01.03.2012

Šéf Sociálnej poisťovne pochádzajúci zo stajne SaS má dostať individualistickú odmenu za výber poistného vo výške 1O5 %. Za socialistické výsledky práce presahujúce 100% mu jeho stranícky viac »

les, kalamita, lykožrút, kalamitná ťažba dreva

Ochranári a lesníci zasadnú za spoločný stôl, veria, že nájdu konsenzus

23.10.2018 20:12

Ministra životného prostredia teší, že sa diskusia vôbec začala a verí, že sa podarí nastaviť legislatívne pravidlá.

rtvs, rezník, adela, chrapa, ťapák

Reláciu RTVS o Najväčšom Slovákovi sprevádza Tisov tieň

23.10.2018 20:00

Slováci budú hľadať najväčšiu osobnosť krajiny. Rozhodnú o nej hlasovaním v projekte Najväčší Slovák. Úvodná upútavka však vzbudzuje rozpaky.

Erdogan

Môže Trump 'zamiesť pod koberec' Chášakdžího telo?

23.10.2018 19:00

Zádané zmiznutie saudskoarabského opozičného novinára Džamála Chášakdžího sa na pozadí zahmliebania Rijádu stalo súčasťou politických hier nielen Turecka ale aj USA.

putin, bolton

Putin je pripravený sa v novembri stretnúť s Trumpom

23.10.2018 18:47

Ruský prezident rokoval s poradcom Trumpa Boltonom o úmysle USA odstúpiť od raketovej zmluvy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 3914x
Priemerná čítanosť článkov: 1305x

Autor blogu

Kategórie